Privacyverklaring

Privacy Statement Stichting Jong010

Stichting Jong010 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op
een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke
gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy
Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw
persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kunt u altijd contact opnemen met hoofdredactie@jong010.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie u bent. Zoals uw naam, (email)-
adres, telefoonnummer of leeftijd. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken,
verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Wie is Stichting Jong010?
Stichting Jong010 is de stichting Stichting Jong010, kantoorhoudende te (3044 EE) Rotterdam
aan Overschieseweg 10G. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 53245458.

Stichting Jong010 is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting
Jong010 de verwerkingsverantwoordelijke.

Stichting Jong010 maakt en verspreidt de Rotterdamse kinderkrant Jong010. Jong010 is hét
medium voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar in Rotterdam. De uitgave verschijnt
maandelijks en wordt gratis verspreid via alle basisscholen, openbare gelegenheden en het
Sophia Kinderziekenhuis. De oplage is elke maand 40.000 exemplaren en het
verschijningsgebied is heel Rotterdam.

Persoonsgegevens die Stichting Jong010 verwerkt
Stichting Jong010 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Hoe we mensen hebben leren kennen
• Organisatie en website organisatie
• Functie

Hoe gebruikt Stichting Jong010 uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Jong010
persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens Stichting
Jong010 voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te
mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Jong010 worden bewaard. Om
het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, Bankgegevens (naam, bank, IBAN, BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die
tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die
tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser,
Telefoonnummer, ingestuurde CV of andere door de sollicitant aangeleverde informatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/Factuuradres, Organisatiegegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Onderzoek en Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Naam, Leeftijd, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Stichting Jong010 gebruikt de persoonsgegevens voornamelijk om het produceren en
verspreiden van de Rotterdamse kinderkrant Jong010 mogelijk te maken. Zonder
communicatie met partners, scholen, gemeentes, fondsen, ouder(s) en/of verzorger(s) en
andere belanghebbenden zou Stichting Jong010 haar werk niet kunnen doen. We gebruiken
de gegevens om contact te onderhouden en voor zaken die te maken hebben met
distributie en administratie.

Daarnaast gebruikt Jong010 de persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien
dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over
wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Jong010 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld iemand verbonden aan de Stichting Jong010) bij betrokken is.

Hoe lang Stichting Jong010 persoonsgegevens bewaart
Stichting Jong010 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting Jong010 hanteert dit
bewaartermijn tot u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Jong010 deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden, tenzij dit
noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen van de stichting en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Stichting Jong010 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan zijn dat Stichting Jong010 verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch
belang bij hebben.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming beschikt u over een
aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Stichting Jong010 over u zijn vastgelegd, kunt u
een verzoek tot inzage doen bij Stichting Jong010 via hoofdredactie@jong010.nl.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar
aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Stichting Jong010 via
hoofdredactie@jong010.nl. U kunt verzoeken dat Stichting Jong010 uw gegevens wijzigt,
verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting Jong010 te verzoeken de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stichting
Jong010 of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die
verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Stichting Jong010 te verkrijgen. Stichting
Jong010 zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige
wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw
gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw
toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden
geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.
Het kan zijn dat Stichting Jong010 daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Stichting Jong010

Een verzoek kan verstuurd worden naar hoofdredactie@jong010.nl. Stichting Jong010 zal uw
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Stichting
Jong010 een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting Jong010 uw verzoek afwijst,
zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met uw klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stichting
Jong010 uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar
hoofdredactie@jong010.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Stichting
Jong010 uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar hoofdredactie@jong010.nl.
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder
op het gebied van privacybescherming. In Nederlands is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stichting Jong010 gebruikt
Stichting Jong010 gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een
individu te koppelen.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Jong010 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
hoofdredactie@jong010.nl.